Elektro Mitch

Algemene voorwaarden

 1. De factuur moet betaald worden binnen de vijftien kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van ‚¬ 50) als schadebeding. 

2. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant. 

3. In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering. 

4. In de gevallen waarin de Wet van 01.09.2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan de verkoper. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de achtdagen vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval. 

5. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling. Indien ik zelf de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken, is de klant – voor zover dit een consument is – gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons. 

6. De planning van de levering en de uitvoering kan slechts geschieden na de betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot en na de ondertekening en de terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken. 

7. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waaraan er administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant. 

8. De klant moet er zorg voor dragen dat de werf vlot bereikbaar en vrij is vë³ë³r de aanvang van de werken. Hij moet tevens zorgen voor een voorafgaande afgifte van de sleutel als de werf gesloten is. De werf moet door de klant in het voordeel van de aannemer gratis voorzien worden van water en elektriciteit. Noodzakelijke nivellering van het terrein en aandammingen zijn integraal ten laste van de klant. 

9.Voor dat de werken gestart worden zal de klant op de hoogte worden gesteld dat de factuur in 3 gesplitst zal worden 1/3 , 1/3 en het resterend bedrag na de werken. De klant zal hier mondeling in kennis gebracht worden en verwezen worden naar de algemene voorwaarde. 

10. Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een gegoede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in ons voordeel. De klant zorgt voor een zorgvuldige stokkerig van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging ervan. 

11. Betwistingen over de levering, de uitvoering of de facturatie moeten geschieden binnen de vijftien dagen na de levering, de uitvoering en/of de facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode. Het contract kan op die basis dus niet ontbonden worden. Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1.792 van het Burgerlijk Wetboek moeten uiterlijk binnen het jaar na de uitvoering ingeroepen worden. 

12. De ingebruikneming van het gebouw wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de bouw en de aanvaarding ervan in zijn totaliteit. 

13. Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden geregeld is, is het Belgisch recht van toepassing. 

14. Meer werken zullen uitgevoerd worden na akkoord van de klant en zullen bijkomend gefactureerd worden. 

15. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Elektro-Mitch en de medecontractant zijn 

uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting van welke aard ook tussen Elektro-Mitch en de medecontractant gerezen, zijn exclusief de Rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.